Aanmelding

U kunt zich bij mij aanmelden per telefoon of email. In een telefoongesprek bekijk ik dan kort met u of u bij mij aan het goede adres bent: of ik u met uw klachten kan helpen. We maken dan een afspraak voor een intakegesprek.

Meestal is er helaas een lange wachttijd van 2 tot 4 maanden, voor de intake. Tussen intake en behandeling is echter geen wachttijd. De actuele wachttijd staat in de kolom aan de rechterkant. Voor alle zorgverzekeringsmaatschappijen is de wachttijd hetzelfde. Zie ook de mededeling aan het einde van de middelste  kolom  op deze pagina.

Meenemen bij intakegesprek

 • een verwijsbrief of -formulier van uw huisarts, waarop in ieder geval de gegevens staan die op het hierna te downloaden formulier staan (naam cliënt, naam huisarts, reden van verwijzing en verwijzing naar ‘specialistische GGZ’ of (S-GGZ)). Dit verwijsformulier kunt u daarvoor gebruiken..
 • een identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs),
 • uw ziektekostenverzekeringsbewijs.

Aanmelding

In de eerste sessie(s) zal ik met u nagaan wat uw klachten zijn, hoe ze ontstaan zijn en hoe ze in stand worden gehouden. Daarbij komt ook uw voorgeschiedenis en huidige situatie aan bod en wat u van mij verwacht. Na de intake maken we een gezamenlijke hypothese over de oorzaak en het ontstaan van uw klachten (Holistische Theorie). Daarna kunnen de therapiedoelen worden geformuleerd, die we vastleggen in een behandelplan.

Na ongeveer vijf gesprekken evalueren we hoe het gaat en of we op de goede weg zitten. Hoeveel gesprekken er nodig zijn hangt af van de problematiek, uw hulpvraag en de mogelijkheden. Veel behandelingen duren ongeveer 10 á 15 zittingen. Langere behandelingen blijken soms echter ook nodig.

De eerste gesprekken vinden meestal wekelijks of tweewekelijks plaats. In een later stadium wordt de frequentie meestal minder, zodat de nieuw verworven inzichten aan de dagelijkse praktijk kunnen worden getoetst.

Privacy

 • Alle informatie die u geeft wordt zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Ik hecht daar buitengewoon veel waarde aan.
 • Zonder toestemming van u wordt er nooit informatie aan derden verstrekt of gevraagd.
 • Indien u daar toestemming voor geeft, wordt er een kort bericht aan het begin en einde van de behandeling aan uw huisarts gestuurd.
 • Om een zo goed mogelijke behandeling te kunnen bieden, toets ik regelmatig in een intervisiegroep met uitsluitend psychologen (die allen een beroepsgeheim hebben), of ik een behandeling op de juiste manier uitvoer. Hierbij worden alleen geano-nimiseerde gegevens van de cliënt genoemd.
 • Voor een goede voortgang van de behandeling bewaar ik relevante gegevens in een dossier. U kunt, op verzoek, hier inzage in krijgen.
 • Ik ben wettelijk verplicht uw dossier 20 jaar, na afsluiting van de behandeling, te bewaren. Daarna wordt het vernietigd.
 • In het kader van kwaliteitsbewaking wordt mijn praktijk eens in de vijf jaar gevisiteerd door de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psycho-therapeuten (LVVP). Er worden dan onder andere een aantal dossiers op volledigheid beoordeeld door visiteurs, die ook psychologen met een beroepsgeheim zijn. Door in behandeling te gaan bij mij, ga ik er vanuit dat dit voor u akkoord is.

Zorgverzekering

Ik heb contracten afgesloten met alle grote zorgverzekeringsmaatschappijen. Ik kan mijn declaraties rechtstreeks aan hen sturen. U heeft daar verder geen omkijken naar. Indien u echter een budgetpolis heeft afgesloten, dan kan het zijn dat uw polis geen rechtstreekse vergoedingen aan mij mogelijk maakt. U moet dan zelf de behandeling betalen en de kosten verhalen bij uw zorgverzekering. U moet dan vaak een eigen bijdrage betalen van 20 tot 40 %. U bent zelf verantwoordelijk voor een goede verzekering en de betaling.

Dus check uw zorgverzekering !

Praktische informatie

 • Ik werk in mijn praktijk op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Daarvan verzorg ik -meestal twee dagen per week-  onderwijs of geef ik lezingen.
 • Indien ik telefonisch niet bereikbaar ben, kunt u een boodschap inspreken op het antwoordapparaat. Ik bel u dan zo spoedig mogelijk terug.
 • U kunt natuurlijk ook mailen. Bij voorkeur via een beveiligd e-mail-systeem als Zivver .
 • Indien er een spoedeisende situatie is ontstaan kunt u op mijn werkdagen contact met mij opnemen. We kunnen dan samen bespreken wat het beste is om te doen. Op andere dagen kunt u contact zoeken met uw huisarts.
 • aangezien ik  als zelfstandige -zonder personeel- werk, kan ik in crisissituaties maar zeer beperkt iets voor u betekenen.
 • Mijn praktijkruimte bevindt zich op de eerste verdieping met een steile boeren-trap !
 • Waar gewerkt wordt, worden soms fouten gemaakt. Indien dat het geval is of indien u anderszins klachten heeft over of naar aanleiding van de behandeling, dan hoor ik dat graag van u. Samen kunnen we dan kijken of we er uit komen. Indien wij er niet uitkomen, dan kun u een klacht indienen bij de proffesionele klachtenkommissie van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP) of bij de tuchtcommissie voor gezondheidszorg-psychologen van de BIG.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor (kleine) ongevallen of diefstallen in onze praktijkruimtes.
 • Regelmatig zal ik u vragen om vragenlijsten in te vullen, waarmee we de voortgang van de behandeling kunnen meten. Deze metingen worden in geanonimiseerde vorm ook gebruikt om aan de ziektekostenverzekeraars het effect van behandelingen aan te tonen. Voor deze vragenlijsten maak ik gebruik van een web-based, maar uitermate goed beveiligd, digitale manier van vragenlijsten afnemen.
 • Onze werkprocessen voldoen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zie hiertoe ook het privacystatement van de praktijk
 • hier, vind u de folder van de LVVP, waarin veel van de hierboven al genoemde zaken helder staan uitgelegd.
 • vanaf 2024 werk ik 8 maanden per jaar: na elke twee maanden, werk ik een maand niet.
 • indien gewenst en passend in de behandeling kunnen we ook online consulten afspreken.

Kwaliteitsstatuut

De manier waarop ik werk staat uitgebreid beschreven in het door het Zorginstituut Nederland verplicht gestelde en goedkeurde kwaliteitsstatuut. U kunt mijn kwaliteitststatuut hier downloaden.

 

Mededeling zorgverzekeraars

De gezamenlijk zorgverzekeraars willen dat wij deze mededeling aan u laten weten: “Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).”

De wachttijd voor een nieuwe aanmelding/intake bedraagt op dit moment  meer dan 6 maanden (10 april  2024).  Om die reden neem ik op dit moment geen nieuwe cliënten aan, ook niet op een wachtlijst.

 

Contact

Martijn Stöfsel                  Julianastraat 38                           6741 AV Lunteren                     0318–482481                 www.stofsel.nl           martijn@stofsel.nl